برنامه یاد بعضی نفرات
 
با پژوهش و نگارش سیدعلیرضا میرعلینقی
با حضور کارن کیهانی و احسان ذبیحی‌فر نشست «ژانربندی انواع موسیقی» برگزار شد
امیر بهاری تاریخ موسیقی در سینمای ایران را بررسی می‌کند
در گفت و گوی موسیقی ما با پویا سرایی عنوان شد؛پژوهش | موسیقی ما