برنامه یاد بعضی نفرات
 
معاون امور هنری از سومین نمایشگاه سازخانه دیدار کرد
به همت کانون سازندگان ساز خانه موسیقی و در خانه‌ی هنرمندان
نیمه اول دی ماه و به همت کانون سازسازان خانه‌ی موسیقیسومین نمایشگاه سازخانه | موسیقی ما