از هوشنگ کامکار و لوریس چکناواریان تا هوشنگ استوار
با اجرای قطعاتی از عمران، روحانی و مرادیان