برنامه یاد بعضی نفرات
 
با ترجمۀ داریوش دل‌آرا و مدیریت هنری سلمان رئيس‌عبداللهیسلمان رئيس‌عبداللهی | موسیقی ما