برنامه یاد بعضی نفرات
 
در شرایط افزایش سرعت واکسیناسیون و خروج اغلب شهرهای کشور از وضعیت قرمز
با حضور مدیرکل دفتر موسیقی و مسوؤلان فرهنگی کرمانمحمد الهیاری فومنی | موسیقی ما