برنامه یاد بعضی نفرات
 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیدار خالق سرود ملی رفتمعاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی | موسیقی ما