برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
به آهنگسازی محمد عشقی و المیرا مردانه و با خوانندگی حسین علیشاپورالمیرا مردانه | موسیقی ما