برنامه یاد بعضی نفرات
 
با نگاهی نو به موسیقی ایرانی با توجه به زیبایی شناسی معاصر
در نشست ​فرآیندهای قضایی و قانونی حقوق مالکیت هنری بررسی شدکارگاه آموزشی | موسیقی ما