برنامه یاد بعضی نفرات
 
در پی استعفای مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
با قبول استعفای علی ترابی و با حکم وزیر ارشاداستعفا | موسیقی ما