برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
برای موسیقی متن مستند «جایی برای فرشته‌ها نیست»جشنواره سینما حقیقت | موسیقی ما