Farhad Forootani Bahar بهار  فرهاد فروتنی
با مدیریت هنری «حامد حسینی» و در سال جاریهادی یوسفی | موسیقی ما