امیر بهاری تاریخ موسیقی در سینمای ایران را بررسی می‌کند
در گفت و گوی موسیقی ما با پویا سرایی عنوان شد؛