با آهنگسازی «پوریا خادم»، رهبری «علی رهبری» و خوانندگی «محمد معتمدی»؛
چکناواریان در گفتگو با «موسیقی ما» از سمفونی «تختی» سخن گفت؛