آهنگساز و نوازنده برجسته شب گذشته با تعدادی از شاگردانش در لندن روی صحنه رفت