توضیحی در باب حاشیه‌های اخیری که این روزها در فضای مجازی ایجاد شده است