چهارمین تجربه سینمایی این گروه در دهمین سال فعالیت‌اش