ادای احترام موسیقی برای بزرگمردی که اشک شبش به غربت روزش گواه بود