برنامه یاد بعضی نفرات
 
جهت همکاری با رهبران ارکستر جوان
به رهبری فرانتس ولسر-موئست برگزار می‌شود؛رهبری | موسیقی ما