برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
در نخستین همکاری تلویزیونی این خوانندهپیمان بیات | موسیقی ما