برنامه یاد بعضی نفرات
 
عضو سابق «خانه ترانه» که چند سالی است خوانندگی برایش جدی‌تر شده به «موسیقی ما» گفتمهیار | موسیقی ما