برنامه یاد بعضی نفرات
 
در برنامه‌ی «کاروان شعر و موسیقی»‌ رادیو فرهنگ
جمعه ۵ دیماه؛ به منظور شرکت در برنامه هفت اقلیمرادیو فرهنگ | موسیقی ما