برنامه یاد بعضی نفرات
 
پس از استعفای مدیرکل دفتر موسیقی و مدیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر
با حکمی از طرف مدیر کل دفتر موسیقی
پس از سه سال فعالیت در این سمتسحر طاعتی | موسیقی ما