برنامه یاد بعضی نفرات
 
اختتامیه‌ی جشنواره‌ی موسیقی نواحی یک روز قبل از پایانِ جشنواره برگزار شد
با موضوع «وحدت در کثرت موسیقایی اقوام ایران»
با حضور معاون امور هنری، مدیر کل دفتر موسیقی و محمدرضا درویشی
با تکیه بر اجرای آثار با کلام مبتنی بر منظومه‌های تغزلیجشنواره نواحی | موسیقی ما