برنامه یاد بعضی نفرات
 
بروس و دوستان به یاد هنرپیشهٔ فقید اجرا کردند؛
مدونا در صدر قرار گرفت؛
ابتکاری از مرد اول گروه «آیرن میدن»؛
7 تیتر خواندنی دنیای موسیقی در هفتهٔ گذشته (4)؛
اسپرینگستین: «غم فقدان‌اش وصف‌ناپذیر است»؛
در منزل هم که خانم خانه، «رئیس» است؛بروس | موسیقی ما