برنامه یاد بعضی نفرات
 
آرمان منشئی با اثر «میهن» به عنوان کار تجربی برنده‌ی جایزه‌ی نقره شدآرمان منشئی | موسیقی ما