برنامه یاد بعضی نفرات
 
طبق تصمیم شورای عالی خانه هنرمندان ایران
بعد از استعفای «مجید رجبی معمار» و سرپرستی «حمیدرضا نوربخش»محمد مهدی عسگرپور | موسیقی ما