برنامه یاد بعضی نفرات
 
با هدف تقویت نهضت سرودخوانی و ترویج هرچه بیشتر سرود حماسی
اجتماع خانوادگی «سلام فرمانده» در مسجد بلال برگزار شدسلام فرمانده | موسیقی ما