برنامه یاد بعضی نفرات
 
حواشی درگذشت سلطان پاپ (2)؛کنراد موری | موسیقی ما