برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور هنرمندانی چون حسین علیزاده، مینا افتاده، وارطان ساهاکیان، بهرام دهقانیار و ابراهیم لطفی
با آهنگ‌سازی محمد مهدی گورنگیو حضور نوازندگانی چون ناصررحیمی، علی‌جعفری‌پویان و ...
پس از پنج دوره برگزاری و یک دوره سکوتمحمد مهدی گورنگی | موسیقی ما