برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
بار دیگر حادثه در برگزاری کنسرت موسیقی؛کشته | موسیقی ما