برنامه یاد بعضی نفرات
 
با گردآورندگی «لطف‌الله مفخم پایانی» و توسط انتشارات ماهورعلی اکبر شهنازی | موسیقی ما