برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با تصمیم حسن ریاحی، داود گنجه‌ای، کیاوش صاحب نسق، سیمون آیوازیان و ...محمد اله یاری فومنی | موسیقی ما