برنامه یاد بعضی نفرات
 
اشعار «ناصر فرهنگ‌فر» کتاب می‌شودناصر فرهنگ‌ فر | موسیقی ما