برنامه یاد بعضی نفرات
 
با داوری محمد اسماعیلی، وارطان ساهاکیان، آذر هاشمی، علی تحریریعلی تحریری | موسیقی ما