برنامه یاد بعضی نفرات
 
با برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی در خصوص ساخت ساز، تعمیر و نگهداری سازهاسازسازی | موسیقی ما