برنامه یاد بعضی نفرات
 
با همراهی گروه دوتارنوازان و در بیست و یکمین گام «تار ایرانی»دوتارنوازان | موسیقی ما