برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با نام «گم گشته» و برای کوارتت زهی، خواننده و سازِ دودوکفستیوال واندرفیل آمستردام | موسیقی ما