برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با تنظیم کاوه وارث و آفتاب درویشی و با محوریت مثنوی معنویمثنوی معنوی | موسیقی ما