برنامه یاد بعضی نفرات
 
دربرنامه‌ی نواهنگ و با داوری محمدرضا چراغعلی، امیر تاجیک و مهرداد هویداخوانندگان افغان | موسیقی ما