بنیاد کودک
600 موسیقی‌دان برجسته‌ی جهانی برای دفاع از غزه نامه امضا کردندراجر وارتز | موسیقی ما