بنیاد کودک
600 موسیقی‌دان برجسته‌ی جهانی برای دفاع از غزه نامه امضا کردندپتی اسمیت | موسیقی ما