برنامه یاد بعضی نفرات
 
در نشست پژوهشی جشنواره موسیقی نواحی مطرح شد
با حضور مجازی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشادمحمدرضا علیزاده | موسیقی ما