برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
استاد «علی غلامرضایی آلمه جوقی» از آخرین بازماندگانِ بخشی‌های زبانگیر از دست رفت
در سکوتِ موسیقی در روزهای کروناییموسیقی شمال خراسان | موسیقی ما