برنامه یاد بعضی نفرات
 
بدون حضور مردم و صرفا با حضور کاندیداها و داوران جشنواره و عده ای از نمایندگان رسانه‌ها‌ باربد | موسیقی ما