برنامه یاد بعضی نفرات
 
با اجرای 30 آبان در سالن فرهنگ و هنرشهر قدس | موسیقی ما