برنامه یاد بعضی نفرات
 
به کارگردانی «کامران حیدری» و با داستانی از زندگی «ابراهیم منصفی»
همکاری یک مستندساز با گروه موسیقی سیریاکامران حیدری | موسیقی ما