بنیاد کودک
چهاردهم مهرماه و با حضور نادر مشایخیدمیتری شوستاکوویچ | موسیقی ما