برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
درباره‌ی فعالیت‌های مشترک محمدرضا شجریان و اخوان ثالثشب سکوت، کویر | موسیقی ما