برنامه یاد بعضی نفرات
 
از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران
از سوی معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران
با تأکید بر توجه به سطح کیفی شرکت‌کنندگان
با حضور مسئولین و مدیران موسیقی و وزارت ارشاد صورت گرفتاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران | موسیقی ما