برنامه یاد بعضی نفرات
 
با اجرای هنرمندانی از ۱۳ کشورفستیوال جز اروپایی قطر | موسیقی ما